Αρχικοί πίνακες μοριοδότησης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αρχικοί πίνακες μοριοδότησης

Πίνακες αρχικής μοριοδότησης ανά ειδικότητα ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. για την υπ΄αρίθμ. πρωτ.  41547/11-09-2018 Απόφαση- Προκήρυξη του Ε.Κ.Α.Β. (ΑΔΑ: 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ)

 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας μιας (1) εβδομάδας από την ανάρτηση του Αρχικού Πίνακα Μοριοδότησης, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους μέσω Ηλεκτρονικής αποστολής, Εmail, στη διεύθυνση ekab@ekab.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς (ΚΟΥΡΙΕΡ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. στην παρακάτω Διεύθυνση:

«Τέρμα Οδού Υγείας & Μεσογείων, Τ.Κ.11527, ΑΘΗΝΑ (1ος όροφος )»

Η εμπρόθεσμη κατάθεση της έγγραφης ένστασης κατά του Αρχικού Πίνακα Μοριοδότησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της μιας (1) εβδομάδας, αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, από την φέρουσα σήμανση του ταχυδρομείου, της συστημένης επιστολής ή τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της ένστασης.

Η ένσταση απευθύνεται στην Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. με την αναφερόμενη ένδειξη:

 «ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ……»

 

Α) Ειδικότητα: Παιδιατρική με εξειδίκευση στη ΜΕΝΝ

Σύνδεσμος προς τον πίνακα 1

 

Σύνδεσμος προς τον πίνακα 1

 

Β) Ειδικότητα: Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γενικής Ιατρικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας

Σύνδεσμος προς τον πίνακα 2

 

Σύνδεσμος προς τον πίνακα 2

 

 

 

Bear