Αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β.

ΘΕΜΑ: «Αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β.,δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων, καθώς και των αναπληρωτών τους»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αφού έλαβε υπόψη:

 1. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.06.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., και ειδικότερα:

α) την υπ΄ αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7.12.88 (ΦΕΚ 876/τ.Β’), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3.9.1990 (ΦΕΚ 562/τ.Β΄), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/26.9.2001 (ΦΕΚ 1246/τ.Β΄) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18.11.2016 (ΦΕΚ 3794/τ.Β’) υπουργικές αποφάσεις,

β) τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει), σύμφωνα με τις οποίες οι αιρετοί εκπρόσωποι θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν βαθμό τουλάχιστον Γ΄,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄),

δ) τις διατάξεις του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύει).

 1. Το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έληξε η θητεία των αιρετών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
 2. Την υπ΄αρ. 52217/03-09-2020 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων, καθώς και των αναπληρωτών τους.
 3. Την υπ΄αρ.. Δ1α/Γ.Π.οικ./69548/1-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4811/τ.Β’), σύμφωνα με την οποία ορίζεται αναστολή διενέργειας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου.
 4. Το υπ΄αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο οι εκλογές οι οποίες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν μέχρι και την 7η/12/  2020 θα πρέπει να αναβληθούν με την διαδικασία όπως έχει διευκρινισθεί στην 21η εγκύκλιο.
 5. Το υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14-12-2020έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο κρίθηκε απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια κατ ́ εφαρμογή της αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β ́684) απόφασης και δεδομένης της κρισιμότητας των επιδημιολογικών δεδομένων, κρίνεται εκ νέου απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που έχει καθοριστεί να διεξαχθεί έως τέλος Δεκεμβρίου, με τη διαδικασία, όπως έχει διευκρινιστεί στην 21ηεγκύκλιο.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 178 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 256/τ. Α΄/23-12-2020)
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 489 του ν. 4781/2021 (ΦΕΚ 31/ τ. Α΄/25-2-2020)
 8. Την υπ΄αρ. Α1β/ Γ.Π. οικ.14396/05-03-2021 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας σε εφαρμογή της υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/01-03-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 33ή εγκύκλιο η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, η οποία έληγε στις 31.12.2020 και παρατάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν.4764/2021 έως τις 28.02.2021, παρατείνεται εκ νέου έως τις 30.6.2021, για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, λόγω των μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισμό της πανδημίας
 9. Την υπ’αρ. πρωτ.23850/02-06-2021(ΑΔΑ: Ψ7Ρ8ΟΡ1Π-Ι8Β) Τροποποίηση της υπ’αρ. πρωτ. 52217/03-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΖ36ΟΡ1Π-6ΕΑ) Απόφασης-Προκήρυξης του Πρόεδρου του Ε.Κ.Α.Β.   για την διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των  παραρτημάτων και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων, καθώς και των αναπληρωτών τους, ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής τους
 10. Την υπ’αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556/01-06-2021 (46η) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 11. Την υπ’αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021 (47η) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 12. Το άρθρο 29 του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/ τ. Α΄/11-06-2021),σύμφωνα με το οποίο ηισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 489 του ν. 4781/2021 (Α’ 231), παρατείνεται εκ νέου έως την 31η Οκτωβρίου 2021
 13. Την υπ’αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-06-2021 (48η) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Το γεγονός ότι παρατείνεται εκ νέου έως την 31η Οκτωβρίου 2021 η θητεία των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β.δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων, καθώς και των αναπληρωτών τους, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί για τις 23 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με την ως άνω (11)σχετική Τροποποίηση  Απόφασης-Προκήρυξης του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε όλες τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων και να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ. ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear