Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σχετ.:

1. Η υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24.06.2022 εγκύκλιος του      Υπουργείου     Εσωτερικών.

2. Η υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19.09.1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν ελέγχου της έγκαιρης και έγκυρης κατάρτισης καθώς και των προϋποθέσεων εκλογιμότητας των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β. Οι ανωτέρω πίνακες υποψηφίων θα αναρτηθούν σήμερα 15.07.2022, ημέρα Παρασκευή.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων,  οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα εκλογέων μπορούν να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ (e-mail: ekab@ekab.gr) ένσταση για διαγραφή κάποιου από τους πίνακες υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

 

Bear