Ανάρτηση προσωρινών πινάκων εκλογέων 2022 για την ανάδειξη εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων εκλογέων 2022 για την ανάδειξη εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων εκλογέων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σχετ.:

  1. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/10294/24-06-2022 εγκύκλιο του  Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  2. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών ενημερώνουμε ότι την 30.06.2022, ημέρα Πέμπτη, θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β.

Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις διορθώσεων καθώς και ενστάσεις επί των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών, ήτοι έως και 07.07.2022, ημέρα Πέμπτη. Σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 3 της υπ΄αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19.09.1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «3. Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την εγγραφή του στον οικείο πίνακα καθώς και την διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του που εσφαλμένα τυχόν έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο ή έχει μεταβληθεί μετά την κατάρτιση του καταλόγου. Μαζί με τις αιτήσεις της παραγράφου αυτής πρέπει να προσκομίζονται τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα των δημοσίων αρχών που δικαιολογούν τις ζητούμενες διορθώσεις, εφόσον δεν υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας ή αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου αυτού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων. 4. Μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου και με τον ίδιο τρόπο, καθένας που έχει το δικαίωμα να εκλέγει, μπορεί να υποβάλλει στη αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου αυτού ένσταση για την διαγραφή κάποιου από τους πίνακες εκλογέων  για λόγους που αναφέρονται στην ιδιότητά του ως εκλογέα. Η ένσταση περιέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού που την υποβάλλει, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφεται, τον συγκεκριμένο πίνακα εκλογέων και τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται για τη διαγραφή. 5. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου αυτού εξετάζει τις αιτήσεις και τις ενστάσεις μέχρι 30 Ιουλίου και επιφέρει τις σχετικές μεταβολές στους πίνακες εκλογέων. Οι πίνακες οριστικοποιούνται στις 31 Ιουλίου».

Τα Τμήματα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης των Παραρτημάτων, θα πρέπει να φροντίσουν –με αποκλειστική τους ευθύνη – για την έγκαιρη ανάρτηση των προσωρινών πινάκων εκλογέων, τόσο στην έδρα του Παραρτήματος, όσο και στους τομείς ευθύνης τους και να αποστείλουν άμεσα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, στην Κ.Υ. τα σχετικά πρακτικά ανάρτησης (μέσω e-mail).

Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

 

Bear