Ανάρτηση πινάκων υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση πινάκων υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σας ενημερώνουμε ότι οι πίνακες υποψηφίων αναρτώνται σήμερα  17-07-2020, ημέρα Παρασκευή. Τα Τμήματα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης των Παραρτημάτων, θα πρέπει να φροντίσουν –με αποκλειστική τους ευθύνη– για την έγκαιρη ανάρτηση των πινάκων υποψηφίων, τόσο στην έδρα του Παραρτήματος, όσο και στους τομείς ευθύνης τους και να αποστείλουν άμεσα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, στην Κ.Υ. τα σχετικά πρακτικά ανάρτησης (μέσω e-mail).

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων,  οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα εκλογέων μπορούν να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ (FAX 213.214.3222 και 213.214.3181) ένσταση για διαγραφή κάποιου από τους πίνακες υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους.

Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

Bear