Ανάρτηση Πίνακα με την μοριοδότηση, τις μη παραδεκτές υποψηφιότητες και την σειρά κατάταξης των Υποψηφίων, προκήρυξης (2023) επί θητεία θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση Πίνακα με την μοριοδότηση, τις μη παραδεκτές υποψηφιότητες και την σειρά κατάταξης των Υποψηφίων, προκήρυξης (2023) επί θητεία θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοινώνεται σήμερα Παρασκευή 08/12/2023 ο Πίνακας με την μοριοδότηση, τις μη παραδεκτές υποψηφιότητες και την σειρά κατάταξης των Υποψηφίων, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), όπως αυτές εγκρίθηκαν με την Αριθμ. Πρωτ. αρ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: ΡΛΑΝ645ΦΥΟ-ΑΣΠ και προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 377/15-03-2023 Απόφαση- Προκήρυξη του ΕΚΑΒ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά του ανωτέρω πίνακα, στη Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email), στη διεύθυνση ekab@ekab.gr, με την αναφερόμενη ένδειξη : «Προς την Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας».

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ-ΚΡΙΣΕΩΝ Ε.Κ.Α.Β.

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Bear