Ανάρτηση Πίνακα επανακατάταξης και τελικής μοριοδότησης Υποψηφίων μετά την εξέταση των ενστάσεων, της υπ’ αριθμ. 377/15-03-2023 Απόφασης- Προκήρυξης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση Πίνακα επανακατάταξης και τελικής μοριοδότησης Υποψηφίων μετά την εξέταση των ενστάσεων, της υπ’ αριθμ. 377/15-03-2023 Απόφασης- Προκήρυξης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Ανακοινώνεται σήμερα Τρίτη 09/01/2024 ο Πίνακας επανακατάταξης και τελικής μοριοδότησης των Υποψηφίων μετά την εξέταση των ενστάσεων , για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), όπως αυτές εγκρίθηκαν με την Αριθμ. Πρωτ. αρ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: ΡΛΑΝ645ΦΥΟ-ΑΣΠ και προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 377/15-03-2023 Απόφαση- Προκήρυξη του ΕΚΑΒ. Στην συνέχεια θα εφαρμοστεί η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως προβλέπεται στην απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Γ4α/Γ.Π.οικ.62944/2023 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6701/ τ. Β’/ 28-11-2023.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ-ΚΡΙΣΕΩΝ Ε.Κ.Α.Β.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Bear