Ανάρτηση αποτελεσμάτων υποψηφίων ιατρών για το ΕΚΑΒ – Πίνακες μη παραδεκτών και αναμοριοδότηση υποψηφίων ιατρών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανάρτηση αποτελεσμάτων υποψηφίων ιατρών για το ΕΚΑΒ – Πίνακες μη παραδεκτών και αναμοριοδότηση υποψηφίων ιατρών

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ της με αριθμ. πρωτ.12906/23-03-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 24-03-2021) Απόφασης – Προκήρυξης του ΕΚΑΒ με θέμα : “Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)” ΑΔΑ: 6B0OOΡ1Π-10Κ, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./οικ.18203/23-03-2021 ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα “Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του ΕΚΑΒ”.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (επισυναπτόμενο αρχείο pdf)
Hμερομηνία Ανάρτησης: 18/03/2022
Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων : από 18/03/2022 έως 25/03/2022

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (επισυναπτόμενο αρχείο pdf)
Hμερομηνία Ανάρτησης: 18/03/2022
Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων : από 18/03/2022 έως 25/03/2022

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση skiesy@ekab.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης Ιατρών ΕΣΥ για το ΕΚΑΒ.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Διεύθυνση: Tέρμα Οδού Υγείας – Αθήνα – Τ.Κ. 115 27
e-mail: skiesy@ekab.gr

 

Bear