Ανακοίνωση δωρεάς της τεχνικής μελέτης παροχής φυσικού αερίου και μετατροπή των εγκαταστάσεων θέρμανσης στα κτίρια της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση δωρεάς της τεχνικής μελέτης παροχής φυσικού αερίου και μετατροπή των εγκαταστάσεων θέρμανσης στα κτίρια της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ. & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση δωρεάς της τεχνικής μελέτης Παροχής φυσικού αερίου και μετατροπή των εγκαταστάσεων θέρμανσης στα κτίρια της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005 όπως ισχύουν, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποδεχτεί μελέτη δωρεάν χωρίς αντάλλαγμα, που κατέθεσε η «Ε.Δ.Α. Αττικής» στο Ε.Κ.Α.Β. για την «Παροχή φυσικού αερίου και μετατροπή των εγκαταστάσεων θέρμανσης στα κτίρια της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β.».

Η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από τη ανάρτηση της να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.

Η μελέτη διατίθεται στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. (Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, 1ος όροφος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ

Ανακοίνωση

Bear