Ανακοίνωση ανάρτησης οριστικών πινάκων εκλογέων 2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση ανάρτησης οριστικών πινάκων εκλογέων 2022

Σχετ.:

1.  Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/10294/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου        Διοικητικής  Ανασυγκρότησης.

2. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών ενημερώνουμε ότι την 15-7-2022, ημέρα Παρασκευή, θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

Bear