3η Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Περίθαλψη αδυνάμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

3η Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Περίθαλψη αδυνάμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Το Ε.Κ.Α.Β. ανακοινώνει την 3η Επαναπρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως προς το μέρος  που αφορά τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν από την υπ’αρ.πρωτ.14773/10-3-2020(ΑΔΑ:6Μ9ΣΟΡ1Π-Φ7Θ) Πρόσκληση, την υπ’ αρ. πρωτ. 58985/30-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΔΖΙΟΡ1Π-ΧΧΓ) Επαναπρόσκληση, την υπ’ αρ. πρωτ.70804/13-11-2020(ΑΔΑ:ΩΗΣ6ΟΡ1Π-ΚΦΓ) 1η Επαναπρόσκληση και την  υπ’ αρ. πρωτ. 78971/21-12-2020 (ΑΔΑ 6ΨΣ5ΟΡ1Π-ΝΧΟ) 2η Επαναπρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του ΕΚΑΒ και έξι (6) Διασωστών, διάρκειας ενός (1) έτους, στο  πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A-ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 για την  πράξη με  τίτλο “Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας-Π.Α.Ι.Ω.Ν.Α.Σ” με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

69ΤΤΟΡ1Π-Ω1Ζ 3H ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΙΩΝΑ.pdf

Περίληψη 3ης Επαναπρόσκλησης Ενδιαφέροντος.pdf

Bear