ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ για το Εαρινό εξάμηνο 2016 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ για το Εαρινό εξάμηνο 2016

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Στην Αθήνα, 22/02/2016 ημέρα Δευτέρα, αφού λάβαμε υπόψη:

1. Το Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18, τ. Α ), “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις”

2. Την υπ’ αριθμ. 2/18844/27-7-99, Πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Ζ 29963/31-12-99, όμοια πράξη

3. Την υπ’ αριθμ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1748/τ.Β/99 ) “Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ ) στο ΕΚΑΒ”

4. Την υπ’ αριθμ. Δ’/10495/08-05-06 (ΦΕΚ 622/τ. Β/18-05-2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” από το ΙΕΚ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας».

5. Το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ A/193), «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

6. Το Ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α/118), «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»

7. Το Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α/21), «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

8. Τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως εξειδικεύθηκε με την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ 8342/1-4-2014 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

9. Τις ανάγκες του ΙΕΚ ΕΚΑΒ σε εκπαιδευτικό προσωπικό, κατά το Εαρινό εξάμηνο 2016, του έτους κατάρτισης 2015-16.

10. Την υπ’ αριθμ. 6/22-02-2016, απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου 2016.

11. Την υπ’ αριθμ. 350 /08-09-2014, απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για τον επανακαθορισμό κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτών για τις ειδικότητες των Αγγλικών και Εξειδίκευσης.

12. Την υπ’ αριθμ. Κ1/196206 /2-12-2015 έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. « Έγκριση του νέου Ωρολογίου προγράμματος ειδικότητας ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εαρινού εξαμήνου 2016, που αρχίζει 04/04/2016 και λήγει 04/07/2016. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων, για την ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” που θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΑΘΗΝΑΣ : Α, Β, Γ, Δ ΕΞΑΜΗΝΟ.

2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Α, Β, Δ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίωμα της κατανομής των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. Τα μαθήματα διδασκαλίας ανά εξάμηνο καθώς και η διάρκειά τους καθορίζονται από τους οδηγούς σπουδών.

Οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης σύμφωνα με την ειδικότητα στην οποία αιτούνται να διδάξουν, ανάλογα με τα κριτήρια και τη μοριοδότησή τους , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΕΚ ΕΚΑΒ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 50 (1.1 + 1.2 + 1.3)

50

 

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)

Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων, μοριοδοτείται ένα από κάθε κατηγορία και στη συνέχεια λογίζονται αθροιστικά.

max

33

1.1.Α Πτυχίο Τριτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

max

20

α) Πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων.

20

β) Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.) σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(Υπολογίζεται όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο Γ΄θμιας εκπαίδευσης, σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου). Για την παροχή διδακτικού έργου από υποψηφίους αυτής της κατηγορίας προηγούνται οι κάτοχοι πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (ή πρώην ΟΕΕΚ) ίδιας ή αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης δύναται να αξιοποιηθούν απόφοιτοι οι οποίοι δεν έχουν λάβει πιστοποίηση αλλά έχουν τη σχετική βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο αντικείμενο κατάρτισης.

5

 

 

1.1.Β. Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων(όπου αυτό απαιτείται).

 

5

 

1.1.Γ. Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων(όπου αυτό απαιτείται).

 

8

 

1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο πτυχίο)

max

7

α. Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

4

 

 

β. Διδακτορικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

7

 

 

 

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (αφορά μόνο τους αιτούντες διδακτικού έργου στις ιατρικές ειδικότητες)

max

10

Α) Οι έχοντες αποφοιτήσει από πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΠΙ (έχουν ολοκληρώσει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και έχουν λάβει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης)

10

 

Β) Οι φοιτούντες σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΠΙ

5

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η διδακτική εμπειρία προσμετράται εφόσον είναι σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων και έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας πενταετίας. Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 5

5

Για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας σε φορέα δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης, τυπικής ή άτυπης, δίδεται ένας (1) βαθμός, με ανώτατη μοριοδότηση τα 5 εξάμηνα

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η εργασιακή εμπειρία προσμετράται εφόσον είναι σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων και έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας. Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 5, εκτός των περιπτώσεων νοσηλευτών όπου η μέγιστη μοριοδότηση μπορεί να είναι 15.

5

Για κάθε έτος σχετικής εργασιακής εμπειρίας, δίδεται ένας (1) βαθμός, με ανώτατη μοριοδότηση τα 5 έτη

 

Ειδικά για τους νοσηλευτές ο χρόνος εργασιακής εμπειρίας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) προσαυξάνεται με δύο βαθμούς ανά έτος και προστίθεται στο βαθμό εργασιακής εμπειρίας, με ανώτατη μοριοδότηση τα 5 έτη

 

 

Διευκρινίσεις επί της εργασιακής εμπειρίας

Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται από συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και όποιοι άλλο έγκυρο αποδεικτικό που πιστοποιεί την απασχόληση.

ΔΕΝ συνυπολογίζεται στην εργασιακή εμπειρία η εργασία εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί παραπάνω ως διδακτική εμπειρία.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

2

ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

Η γνώσηχειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται από βεβαίωση ή πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.

2

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3

Άνεργοι υποψήφιοι

3

Υποψήφιοι που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα

2

 

Κάθε στοιχείο το οποίο εντάσσεται στην ανωτέρω μοριοδότηση αποδεικνύεται και μοριοδοτείται εφόσον συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

· Για την αξιολόγηση των υποψηφίων που θα αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτές από το ΙΕΚ του ΕΚΑΒ στις ειδικότητες Αγγλικών και Εξειδίκευσης κριτήριο μοριοδότησης στην κατηγορία τυπικής εκπαίδευσης είναι αποκλειστικά και μόνον η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ,ΤΕΙ (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών στις ειδικότητες Αγγλικών και Εξειδίκευσης δεν θα αξιολογούνται, δεν θα μοριοδοτούνται και συνεπώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αμοιβής.

· Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986.

· Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο ανά εξάμηνο. Όταν ο εκπαιδευτής έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα το ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζεται στις δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο ανά εξάμηνο. Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας ανά εκπαιδευτή θα γίνει μετά την εκπόνηση του προγράμματος κατάρτισης.

· Όλοι οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών (ΔΟΑΤΑΠ κ.λ.π.) και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

· Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων εκπαιδευτών (για τις ειδικότητες Αγγλικών και εξειδίκευσης) θα προηγούνται οι υποψήφιοι με βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ έναντι αυτών του ΤΕΙ.. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγούνται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας (ίδιο βαθμό πτυχίου) θα προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν περισσότερες ώρες διδασκαλίας .ανά εξάμηνο στο αιτηθέν αντικείμενο κατάρτισης Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος (με την υπ’ αριθμ. 37/8-92014Απόφαση Δ/Σ).

· Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων εκπαιδευτών (για τις ειδικότητες Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων κ.α) θα προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν περισσότερες ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο στο αιτηθέν αντικείμενο κατάρτισης. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγούνται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος (με την υπ’ αριθμ. 22/29-04-2014 Απόφαση Δ/Σ)..

 

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:

Α) Γιατροί:

1. Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής ή είναι φοιτούντες σε πρόγραμμα εκπαίδευσης Ε.Π.Ι.

2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιώτες γιατροί και γιατροί ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο κατά προτίμηση συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.

Ν νΒ) Β) Νοσηλευτές κατά προτίμηση με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Γ) Πληρώματα Ασθενοφόρων – Διασώστες, με πιστοποιημένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης από ΕΟΠΠΕΠ και πιστοποιημένα προσόντα (π.χ. BLS, ALS, PHTLS κλπ) στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας για τις πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια.

Δ) Εξειδίκευση -Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης όπως:

· Οργάνωση Εθνικού Συστήματος Υγείας (5 ώρες)

· Ηθικά και νομικά ζητήματα στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική (10 ώρες)

· Αγγλική ιατρική ορολογία (Α΄και Β΄εξάμηνο 60 ώρες Γ΄και Δ΄ εξάμηνο 84 ώρες )

· Επικοινωνία και τεχνικές επικοινωνίας (15 ώρες)

· Τηλεϊατρική (15 ώρες)

· Τηλεπικοινωνίες και συστήματα επικοινωνίας (30 ώρες)

· Ασφαλή οδήγηση (12 ώρες)

· Επιχειρηματικότητα (14 ώρες)

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΙΕΚ ΕΚΑΒ, υπάρχει επίσης και στο site του ΕΚΑΒ www.ekab.gr ).

2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών.

4. Φωτοτυπία άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).

5. Φωτοτυπία τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).

6. Φωτοτυπία των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 04-03-2016 ημέρα Παρασκευή μέχρι 10-03-2016 ημέρα Πέμπτη, κατά τις ώρες 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν:

Α) Ταχυδρομικώς από τον/την υποψήφιο/α με συστημένη επιστολή ή με courier με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα για παράδοση του φακέλου υποψηφιότητάς του μέχρι και την Πέμπτη 10-03-2016 και ώρα 14:00 μ.μ στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ.

Β) Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται ξεχωριστά ως αρχεία (attachment) σε μορφή .pdf  (προσοχή το κάθε αρχείο να έχει ονομασία) τόσο η αίτηση υποψηφιότητας (σαρωμένη – scan) όσο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα φάκελο έως την Πέμπτη 10-03-2016 και ώρα 14:00 μ.μ.

·

1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός, Τ.Κ. 11527, 

Τηλ.: 2132143139-2132143137. e-mail: iek.ath@ekab.gr

2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ. 55535,

Τηλ.: 2313326655, e-mail: thes.edu@ekab.gr

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή και, κατ’ επέκταση, απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Α εξάμηνα προϋποθέτει τη συμπλήρωση του αριθμού καταρτιζομένων και έναρξης αυτών των τμημάτων.

Αθήνα, 25/02/2016

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ

 

Πρόσκληση

Αίτηση

Bear