ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ για το Εαρινό εξάμηνο 2014 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ για το Εαρινό εξάμηνο 2014

Στην Αθήνα, 07/05/2014 ημέρα Τετάρτη, αφού λάβαμε υπόψη:

 

1. Το Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18, τ. Α ), “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις”

2. Την υπ’ αριθμ. 2/18844/27-7-99, Πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Ζ 29963/31-12-99, όμοια πράξη

3. Την υπ’ αριθμ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1748/τ.Β/99 ) “Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ ) στο ΕΚΑΒ”

4. Την υπ’ αριθμ. Δ’/10495/08-05-06 (ΦΕΚ 622/τ. Β/18-05-2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” από το ΙΕΚ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας».

5. Την υπ’ αριθμ. 17220/08-10-03, πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. περί έναρξης λειτουργίας νέου ταχύρυθμου προγράμματος εκπαίδευσης (2 εξαμήνων) για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ

6. Το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ A/193), «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

7. Τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως εξειδικεύθηκε με την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ 8342/1-4-2014 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

8. Τις ανάγκες του ΙΕΚ ΕΚΑΒ σε εκπαιδευτικό προσωπικό, κατά το Εαρινό εξάμηνο 2014, του έτους κατάρτισης 2013-14.

9. Την υπ’ αριθμ 23/ 07-05-2014, απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου 2014.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εαρινού εξαμήνου 2014, που αρχίζει 26/05/2014 και λήγει 06/08/2014. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων, για την ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” που θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

 

1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΑΘΗΝΑΣ : Α, Β, Γ, Δ ΕΞΑΜΗΝΟ & Β(ταχύρυθμο) ΕΞΑΜΗΝΟ

2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : Α, Β, Δ, ΕΞΑΜΗΝΟ & Β(ταχύρυθμο) ΕΞΑΜΗΝΟ

3. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : Β(ταχύρυθμο) ΕΞΑΜΗΝΟ

4. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ : Β(ταχύρυθμο) ΕΞΑΜΗΝΟ

5. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΚΑΒΑΛΑΣ(Τομ. Σερρών) : Β(ταχύρυθμο) ΕΞΑΜΗΝΟ

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίωμα της κατανομής των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. Τα μαθήματα διδασκαλίας ανά εξάμηνο καθώς και η διάρκειά τους έχουν ως εξής:

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

1. Αγγλικά (42h)

2. Χρήση Η/Υ (28h )

3. Εισαγωγή στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα (10h)

4. Στοιχεία Ανατομικής και Τοπογραφικής Ανατομικής (62h)

5. Στοιχεία Φυσιολογίας (65h)

6. Στοιχεία Μικροβιολογίας – Λοιμώξεις (22h)

7. Το φάσμα των συνηθέστερων Επειγόντων Περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήματα (121h).

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

1. Αγγλικά (42 h)

2. Χρήση Η/Υ (28h Εργαστηριακό)

3. Οξείες παθήσεις Οργάνων και Συστημάτων ή Λειτουργικές Διαταραχές που απαιτούν Επείγουσα Φροντίδα (69h)

4. Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη. Προσπέλαση στο πρόβλημα του πάσχοντα από τα συμπτώματα Ερμηνεία– Αντιμετώπιση(211 h).

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Πρακτικές ασκήσεις – Φροντιστήρια (258h Εργαστηριακό)

2. Βασικές Γνώσεις Τηλεπικοινωνίας (8h θεωρητικό & 5h Εργαστηριακό)

3. Τηλεϊατρική (6h θεωρητικό & 5h Εργαστηριακό)

4. Συστήματα Επικοινωνίας (7h θεωρητικό & 7h Εργαστηριακό)

5. Βασικές Γνώσεις Ασφαλούς Οδήγησης (12h)

6. Αγγλική Γλώσσα (42h)

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Τεχνική Επικοινωνίας Επιχειρηματικότητα (14 h)

2. Ασκήσεις σε εφαρμογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσημάτων (32h Εργαστηριακό )

3. Φαρμακογνωσία. Ασκήσεις νοσηλείας επί ανθρωπίνων ομοιωμάτων.(36h Εργαστηριακό)

4. Ασκήσεις σε πραγματικές συνθήκες Επειγόντων Περιστατικών(226h Εργαστηριακό )

5. Αγγλικά (42h)

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)

1. Ασκήσεις σε εφαρμογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσημάτων & συνδρόμων (30h)

2. Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση Μαζικών Καταστροφών (30h)

3. Κλινικά φροντιστήρια ΙΙ (40h)

4. Τηλεφωνική διαχείριση και διαλογή επειγόντων περιστατικών(20h)

5. Αγγλική Γλώσσα (42h)

6. Χρήση Η/Υ (28h Εργαστηριακό)

 

Οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης σύμφωνα με την ειδικότητα στην οποία αιτούνται να διδάξουν, ανάλογα με τα κριτήρια και τη μοριοδότησή τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΕΚ ΕΚΑΒ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 50 (1.1 + 1.2 + 1.3) 50

 

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)

Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων, μοριοδοτείται ένα από κάθε κατηγορία και στη συνέχεια λογίζονται αθροιστικά. max 33

1.1.Α Πτυχίο Τριτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης max 20

α) Πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων. 20

β) Για τα προκηρυσσόμενα μαθήματα της εξειδίκευσης και μόνο γίνεται δεκτό και Πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ίδιας επιστημονικής κατεύθυνσης) με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (μοριοδοτείται μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο αλλά υπάρχει σχετικό Μεταπτυχιακό ή και Διδακτορικό στο αιτούμενο αντικείμενο διδασκαλίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου . 15

γ) Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. & Δ.Ε.) σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(Υπολογίζεται όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο Γ΄θμιας εκπαίδευσης, σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου). Για την παροχή διδακτικού έργου από υποψηφίους αυτής της κατηγορίας προηγούνται οι κάτοχοι πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (ή πρώην ΟΕΕΚ) ίδιας ή αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης δύναται να αξιοποιηθούν απόφοιτοι οι οποίοι δεν έχουν λάβει πιστοποίηση αλλά έχουν τη σχετική βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο αντικείμενο κατάρτισης. 5

1.1.Β. Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 5

1.1.Γ. Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 8

 

 

1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο πτυχίο) max 7

α. Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 4

β. Διδακτορικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 7

 

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (αφορά μόνο τους αιτούντες διδακτικού έργου στις ιατρικές ειδικότητες) max 10

Α) Οι έχοντες αποφοιτήσει από πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΠΙ (έχουν ολοκληρώσει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και έχουν λάβει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης) 10

Β) Οι φοιτούντες σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΠΙ 5

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η διδακτική εμπειρία προσμετράται εφόσον είναι σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων και έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας πενταετίας. Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 5 5

Για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας σε φορέα δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης, τυπικής ή άτυπης, δίδεται ένας (1) βαθμός, με ανώτατη μοριοδότηση τα 5 εξάμηνα

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η εργασιακή εμπειρία προσμετράται εφόσον είναι σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων και έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας. Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 5, εκτός των περιπτώσεων νοσηλευτών όπου η μέγιστη μοριοδότηση μπορεί να είναι 15. 5

Για κάθε έτος σχετικής εργασιακής εμπειρίας, δίδεται ένας (1) βαθμός, με ανώτατη μοριοδότηση τα 5 έτη

Ειδικά για τους νοσηλευτές ο χρόνος εργασιακής εμπειρίας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) προσαυξάνεται με δύο βαθμούς ανά έτος και προστίθεται στο βαθμό εργασιακής εμπειρίας, με ανώτατη μοριοδότηση τα 5 έτη

 

Διευκρινίσεις επί της εργασιακής εμπειρίας

Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται από συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και όποιοι άλλο έγκυρο αποδεικτικό που πιστοποιεί την απασχόληση.

ΔΕΝ συνυπολογίζεται στην εργασιακή εμπειρία η εργασία εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί παραπάνω ως διδακτική εμπειρία.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

2

ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται από βεβαίωση ή πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Οι πτυχιούχοι πληροφορικής ή οι αιτούντες ανάληψη διδακτικού έργου στο μάθημα των Η/Υ δεν μοριοδοτούνται σε αυτήν την κατηγορία για τίτλους σπουδών που κατέχουν αφού έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1 Τυπική Εκπαίδευση. 2

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-

ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3

Άνεργοι υποψήφιοι 3

Υποψήφιοι που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα 2

 

Κάθε στοιχείο το οποίο εντάσσεται στην ανωτέρω μοριοδότηση αποδεικνύεται και μοριοδοτείται εφόσον συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων εκπαιδευτών θα προηγούνται οι υποψήφιοι με τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο στο αιτηθέν αντικείμενο κατάρτισης. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων θα προηγούνται οι έχοντες λάβει μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση ίδιου βαθμού πτυχίου θα προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και τέλος, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγείται ο μεγαλύτερος, σε ηλικία, υποψήφιος.

 

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο ανά εξάμηνο. Όταν ο εκπαιδευτής έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα το ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζεται στις δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο ανά εξάμηνο. Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας ανά εκπαιδευτή θα γίνει μετά την εκπόνηση του προγράμματος κατάρτισης.

 

 

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:

 

Α) Γιατροί:

1. Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής ή είναι φοιτούντες σε πρόγραμμα εκπαίδευσης Ε.Π.Ι.

2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.

3. Ιδιώτες γιατροί, με αποδεδειγμένη κατάρτιση – ενασχόληση στη διδασκαλία του αντικειμένου της Επείγουσας Ιατρικής.

Β) Νοσηλευτές κατά προτίμηση με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Γ) Πληρώματα Ασθενοφόρων – Διασώστες (πιστοποιημένοι) για τις πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια.

Δ) Εξειδίκευση -Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης όπως:

1) Τηλεϊατρική.

2) Συστήματα επικοινωνίας.

3) Αγγλικά.

4) Πληροφορικής.

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΕΚΑΒ).

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

3. Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών.

4. Φωτοτυπία άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).

5. Φωτοτυπία τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).

6. Φωτοτυπία των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 12-05-2014 μέχρι 14-05-2014, κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 στα κατά τόπους ΙΕΚ ΕΚΑΒ, αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στις εξής διευθύνσεις:

 

Αθήνα: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός (Σταθμός Μετρό Εθνική ΄Αμυνα), Τ.Κ. 11527,

Τηλ: 2132143139, 2132143137

Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, ΤΚ 55535,Τηλ: 2313326655-7

Ιωάννινα : Γ. Χατζηκώστα 1, ΤΚ 45444, Τηλ :26510 65161,2651054361,2651054368

Μυτιλήνη: Ε.Βοστάνη 48 Μυτιλήνη Τ.Κ 81100 2251041111

Καβάλας(Τομέας Σερρών): Ιπποκράτους 2 Σέρρες Τ.Κ 62122 τηλ 2321052666

 

Αθήνα, 07/05/2014

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ

 

Πρόσκληση

Αίτηση

Bear