Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – 20ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – 20ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 20ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος  στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι. ).

Το Πρόγραμμα παρέχεται από το Μετεκπαιδευτικό Κέντρο στην Ε.Π.Ι. που ιδρύθηκε και λειτουργεί στο ΕΚΑΒ (Ν. 2345/12-10-95)   και  θα υλοποιηθεί για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη  και στο  Ηράκλειο  Κρήτης.

Διαρκεί ένα έτος και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση.

Στο τέλος του προγράμματος και μετά από επιτυχή αξιολόγηση,  χορηγείται στους αποφοιτήσαντες Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Ε.Π.Ι.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο χορηγείται από το ΕΚΑΒ) από 12/5/2014  μέχρι 30/05/2014, συνοδευόμενη από:

  1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένης.
  2. Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
  3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, εφόσον υπάρχει.

(Αντί των  παραπάνω δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου).

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς .

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις κατά τόπους γραμματείες του ΕΚΑΒ  :

ΕΚΑΒ Αθήνας:                τηλ. 2132143136  &  2132143138

ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης:    τηλ. 2310397113  &  2310397155

ΕΚΑΒ Ηρακλείου   :        τηλ. 2810377213

και στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ  www.ekab.gr

 

Αίτηση υποψηφιότητας

Έντυπο αξιολόγησης υποψηφίου

Bear