Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταρτιζόμενους στο ταχύρυθμο πρόγραμμα του ΙΕΚ (2 εξαμήνων) εργαζομένων στο ΕΚΑΒ για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-14 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταρτιζόμενους στο ταχύρυθμο πρόγραμμα του ΙΕΚ (2 εξαμήνων) εργαζομένων στο ΕΚΑΒ για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-14

Όσοι (ες) από τα πληρώματα ασθενοφόρων (μόνιμοι υπάλληλοι που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και έχουν συμπληρώσει 2 χρόνια υπηρεσίας) επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ταχύρυθμο πρόγραμμα Ι.Ε.Κ., οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στις Γραμματείες των κατά τόπους Ι.Ε.Κ., η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το Ι.Ε.Κ.)
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου, ΤΕΕ ή ΤΕΛ ή άλλου ισότιμου με αυτό αντίστοιχο με τα εκάστοτε προβλεπόμενα. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη σχολική μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου Ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η ταυτότητα, θα προσκομίζεται πιστοποιητικό του Δήμου ή Κοινότητας που είναι εγγεγραμμένος.
 4. Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΑΒ, στην οποία να φαίνεται η ημερομηνία πρόσληψης.
 5. Βεβαίωση παρακολούθησης (εφόσον υπάρχει) προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Τομέα Υγείας (Κ.Ε.Κ.).
 6. Βεβαίωση παρακολούθησης, με επιτυχία, Πιστοποιημένων Προγραμμάτων BLS – AED ή ΡHTLS.
 7. Βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης με επιτυχία προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοσηλευτικής Ειδικότητας π.χ. (Βεβαίωση ή δίπλωμα από ΙΕΚ Νοσηλευτικής, ΜΤΕΝΣ, ΤΕΕ Νοσηλευτικής Β΄ Κύκλου).
 8. Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου, της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
 9. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου First Certificate (Lower).

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά τα 1,2,3 και 4 είναι υποχρεωτικά.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και 10/10/2013 κατά τις ώρες 08.00΄ έως 14.00΄ στα κατά τόπους ΙΕΚ αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

 

Ταχύρυθμα τμήματα ΙΕΚ θα λειτουργήσουν (εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των αιτήσεων για να λειτουργήσουν τα τμήματα) ως ακολούθως:

 1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα Αθήνας(Τομέας Κορίνθου) : Α΄ (ταχύρυθμο)
 2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα Πάτρας(Τομέας Αγρινίου) : Α΄ (ταχύρυθμο)
 3. IEK EKAB Τμήμα Τρίπολης: : Α΄(ταχύρυθμο)

πρόσκληση

αίτηση

Bear