Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στο ταχύρυθμο πρόγραμμα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ (2 εξαμήνων) για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-14 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στο ταχύρυθμο πρόγραμμα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ (2 εξαμήνων) για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-14

Στην Αθήνα, 05/09/2013, ημέρα Πέμπτη αφού λάβαμε υπόψη:

α. Το Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18, τ. Α ), “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις”

β. Την υπ’ αριθμ. 2/18844/27-7-99, Πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε από την υπ’

αριθμ. Ζ 29963/31-12-99, όμοια πράξη

γ. Την υπ’ αριθμ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1748/τ.

Β/99 ) “Ιδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ ) στο ΕΚΑΒ”

δ. Την υπ’ αριθμ. Δ’/10495/08-05-06 (ΦΕΚ 622/τ. Β/18-05-2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας

«Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” από το ΙΕΚ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης

Βοήθειας».

ε. Την υπ’ αριθμ. 17220/08-10-03, πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. περί έναρξης λειτουργίας νέου

ταχύρυθμου προγράμματος εκπαίδευσης (2 εξαμήνων) για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ

στ. Τις ανάγκες του ΙΕΚ ΕΚΑΒ σε εκπαιδευτικό προσωπικό, κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-14, του έτους

κατάρτισης 2013-14.

ζ. Την υπ’ αριθμ 31/05-09-2013, απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για την έναρξη του Φθινοπωρινού ταχύρυθμου εξαμήνου 2013-14.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Φθινοπωρινού ταχύρυθμου εξαμήνου 2013-14, που αρχίζει 21/10/2013 και λήγει 21/02/2014. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων, για την ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” που θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα Αθήνας(Τομέας Κορίνθου) : Α΄ (ταχύρυθμο)

2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα Πάτρας(Τομέας Αγρινίου) : Α΄ (ταχύρυθμο)

3. IEK EKAB Τμήμα Τρίπολης : Α΄(ταχύρυθμο)

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)

1. Στοιχεία Ανατομικής και Τοπογραφικής Ανατομική (25h )

2. Στοιχεία Φυσιολογίας (25h)

3. Στοιχεία Μικροβιολογίας-Λοιμώξεις (5h)

4. Το φάσμα των συνηθέστερων επειγόντων περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήματα (45h)

5. Οξείες παθήσεις οργάνων και συστημάτων ή λειτουργικές διαταραχές που απαιτούν επείγουσα

φροντίδα (30h)

6. Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη. Προσπέλαση στο πρόβλημα του πάσχοντα από τα

συμπτώματα (70h)

7. Κλινικά φροντιστήρια Ι (80h)

8. Αγγλική Γλώσσα (42h)

9. Χρήση Η/Υ (28h)

 

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:

Α) Γιατροί: (Κατά σειρά προτίμησης )

1. Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκομειακής

Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το μεταπτυχιακό

πρόγραμμα του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.

2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς την επείγουσα

ιατρική.

3. Ιδιώτες γιατροί, με αποδεδειγμένη κατάρτιση – ενασχόληση στη διδασκαλία του αντικειμένου της Επείγουσας

Ιατρικής.

Β) Νοσηλευτές με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Γ) Πληρώματα Ασθενοφόρων – Διασώστες (πιστοποιημένοι) για τις πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια.

Δ) Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης (Η/Υ κλπ) καθώς και Καθηγητές Αγγλικών ΠΕ, ή επιπέδου Proficiency, με διδακτική εμπειρία κατά προτίμηση σε παρεμφερείς ειδικότητες (π.χ. νοσηλευτές), Καθηγητές Πληροφορικής, κατά προτίμηση με διδακτική εμπειρία.

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΕΚΑΒ).

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι 10-10-2013, κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 στα κατά τόπους ΙΕΚ ΕΚΑΒ, αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στις εξής διευθύνσεις:

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ(Τομέας ΑΓΡΙΝΙΟΥ): Τέρμα Κόκκαλη Αγρίνιο τ.κ. 30100 Τηλ: 2641059570

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ(Τομέας Κορίνθου): Λ.Αθηνών 53 Κόρινθος τ.κ 20100 τηλ: 2741074816

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: ΓΕΝ. Παναρκαδικό Νος.Τρίπολης-Τρίπολη τ.κ 22100 τηλ: 2710243686-371782

 

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικά δεν θα γίνουν δεκτές

 

 

πρόσκληση

αίτηση

Bear