Προκήρυξη για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προκήρυξη για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. έχοντας υπόψη:

· τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 7 του Ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α’/1985, «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α’/1992, «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»),

· την υπ΄ αρ. Υ4β/9919/Φ 25/16-02-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ. ΕΚΑΒ, καθώς και του τρόπου λειτουργίας του, κ.λπ.» (ΦΕΚ 125/Β΄/1993)

· τις διατάξεις των παρ. 1 & 2, του άρθρου 24, του Ν.3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α’/2003, «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 1 & 2, του Ν.3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α’/2004, «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις»)

· των υπ΄ αριθμ. Α.Π. ΔΙΚ.ΠΡ./Φ80/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/Β’/1988), ΔΙΚ.ΠΡ./Φ80/54/11988/07-12-1988 (ΦΕΚ 876/Β’/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/03-09-1990 (ΦΕΚ 562/Β’/1990) αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/26-09-2001 (ΦΕΚ 1246/Β’/2001) απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, ως εξής:

α) ενός (1) εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων και επί θητεία) στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ και

β) ενός (1) εκπροσώπου όλων των εργαζομένων (πλην των ιατρών) στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ,

οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 20 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρες από 08:00 έως 17:00.

Προκήρυξη

Bear