Δημόσια κλήρωση – επιλογή αναπληρωματικού μέλους επιτροπής διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης ΕΚΑΒ 1/2012 ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση – επιλογή αναπληρωματικού μέλους επιτροπής διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης ΕΚΑΒ 1/2012 )

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα 16-10-2012
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-7460301-3-5 α.π.: 34567
FAX: 210-7460337

 

 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης ΕΚΑΒ 1/2012 για την προμήθεια 167 Ασθενοφόρων και 19 Κινητών Μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα πλαίσια των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 96508/04.10.2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας που αφορά στην αδυναμία συμμετοχής του υπαλλήλου του Υπουργείου Υγείας Μυλωνά Αντώνιου ως αναπληρωματικό μέλος στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης ΕΚΑΒ 1/2012 για την προμήθεια 167 ασθενοφόρων και 19 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα πλαίσια των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013, ανακοινώνεται ότι στις 19/10/12, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών, κ. Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής νέου αναπληρωματικού μέλους για την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής .

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων σχετικά με την συγκρότηση των συλλογικών οργάνων μεταξύ των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών, κ. Αλέξανδρο Κωτσόπουλο, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι

α) Αθανασίου Καρτέρη υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας και

β) Αθανασίου Παπαδάκη υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ

Ανακοίνωση

Bear